Jdi na obsah Jdi na menu
 


Venkovní učebna přírodopisu v Hamzově arboretu

„Učení v přírodě jest mnohem zajímavější, zvláště u našich dětí, kde mysl  je těkavá a potřebuje těch zajímavých obrazů, jež příroda pro dítě  připravila.“   (Hamza, 1908) 
 
Pandemie onemocnění COVID-19, která do karantény uvrhla téměř třetinu  světové populace, zásadně a zcela nečekaně ovlivnila všechny aspekty našeho  běžného života. Okamžitý dopad na náš soukromý život byl patrný všude  kolem nás. Jak vyplnit čas? Dilema, které řešil snad každý. Omezení volného  pohybu, stav, který mnozí v průběhu svého života nezažili. Nyní se po  několikaměsíční odmlce opět otevřou brány škol. Bude návrat našich dětí do  školních lavic stejně radostný, jako když se prvně otevřely dveře  pravděpodobně první ústavní školy na světě? 
 
Učitel Jan Drda zapsal do Školní kroniky: 
Školní rok v MUDra Františka sanatoriu pro skrofulozní počal dne 15. dubna  1908. „V tento den poprvé otevřely se síně nově zřízené školy, do níž vešlo  hejno dětí, toužící již dávno po vyučování školním. Slunce a zdravý vzduch je  léčebným prostředím sanatoria. Škola nemůže poskytovati tolik slunce  a zdravého vzduchu, kolik spotřebuje dítě choré. Na základě toho vyučuje  se ponejvíce v přírodě a doma vyučuje se tomu předmětu, jemuž nahodile ve  volné přírodě učiti nelze (krasopisu a p.). Není školy v přírodě účelně zařízené.  Kdo by pochyboval o jejím významu pro děti oslabené o její zdatnosti, nechť  přijde, zkouší a poznává děti naše. Hotové poznání mluví tu důkazy  nezvratnými. Škola tato smete z theoretického stolu úředního mnohý  požadavek dosavadních osnov učebných. A kdyby úspěch její rovnal  se úspěchu dnešní školy národní, již tím vykonáno dosti. U nás je radostná  podívaná na tu malou drobotinu, která po 8. hodině ráno chápe se slabikářů  a čítanek, aby pod společným praporem vytáhla na nivy do zátiší starobylého  hradu „Košumberku“, do lesa, nebo na ústavní louku. Cesta není dlouhá.  Pochodové písně udržují v kroku leckterého smrtelníka, kterého příroda  obdařila veselou letorou. 
skol13.jpg
Ošetřovanci ústavu v učebně pod širým nebem na počátku minulého století
 
Pojednou se toto tažení zastaví. Žák našel brouka, rostlinu, kámen. Otázek  a odpovědí není konce. Žáci se mezi sebou o předmětu baví a učitel  aranžuje skupení a doplňuje výkladem. Mile ubíhá cesta k vyučovacímu  místu. Konečně jsme zde. Žáci první třídy zasedli do trávy, aby připravili  se k vyučování – ku příkladu k počtům. Vše utichne, jen zdálky ozývají  se hlasy hráčů třídy druhé, jimž vykázána je louka nedaleko této přírodní  učebny. Marně ohlížíme se po počítadle. Spatříme před každým žákem  hromádku kamínků, z nichž malé ručky jejich sestavují rovnice počtářské.  Jindy v lese není těžko pochopiti 2 - 1 = 1, když žák utrhl před ostatními dvě  borůvky (jahody – černice) z nichž 1 snědl. To je radosti, když opakují týž  výkon všichni. Podobně uvidíte žáka při čtení, při zeměpise, někdy i při  zpěvu i kreslení. Všem předmětům nelze vyučovati tak, jak bychom si mohli  přáti. Spokojili jsme se zatím a hleděli jsme uplatniti všestranně požadavky  moderního vyučování: náboženství, čtení, zeměpisu, dějepisu, ručním  pracím a zpěvu možno vyučovati rovněž v učebnách pod širým nebem,  v hájcích. I počtům a mluvnici ponechává příroda dosti místa a pochopení.  Pravopisná cvičení, praktické procvičení mluvnice a počtů musí dítě  vykonávat ve škole, jak toho poměry  a dnešní zařízení školy vyžaduje. Pro  kreslení opatřeni jsou žáci v přírodě náčrtníky, do nichž dle schopností  a věku kreslí tužkou, i pastelkou. 
MUDr. František Hamza byl iniciátorem školní výuky dlouhodobě  hospitalizovaných dětí. Věřil v sílu a moc přírodního prostředí, a tak prosadil  výsadbu tzv. hájků, volných skupin dřevin, pod nimiž či mezi nimiž mohla  probíhat výuka i pod širým nebem. Zvolil k tomu dva výrazné typy domácích  dřevin, stromy už od pohledu nejen veselé, ale i stromy více tváří. Těmi  prvními byly břízy bělokoré (Betula pendula), jejichž světlá odlupčivá borka  odráží světlo, prostor prosvětluje; ne nadarmo se břízám říká, že to jsou  nevěsty zahrad! Druhou z tváří bříz jsou její rytmicky uspořádané převislé  jehnědy, třetí časné svěží olistění, korespondující s bělí borky, a konečně tou  nikoliv poslední je podzimní zlatožluté zbarvení. Stejně tak mohly děti  sledovat koloběh roku a času na druhé hlavní dřevině hájků, na modřínu  opadavém neboli evropském (Larix decidua). Jeho borka ve vyšším věku je  hluboko brázditá; kdekdo si při pohledu na ni vzpomene, jak z ní vyřezával  lodičky. Navíc hraje několika barvami. Od šedé přes hnědou, až po (vínově)  červenou. S jehlicemi to je jako s listy u břízy: zničehonic se na jaře vyklubou  svěží zelení, která během léta ztmavne. Zlatý čas jehlic nastane ale na podzim,  kdy se modříny v lese rozsvítí jako pochodně. To všechno si zajisté Hamza  uvědomoval – vždyť sám byl také spisovatelem s velkou fantazií i se smyslem  fabulovat a zachycovat historii a čas. Hamzovy hájky v arboretu dožívají, byly  pokáceny a nahrazeny novými výsadbami. A tak jsme v loňském roce vysadili  cedrový háj. U zbytku starého modřínového hájku, který musel být také  poražen, byl již v roce 2016 vysazen nový modřínový, mladý, s perspektivou  dožití dalšího sta let. Chceme-li poznávat přírodu, nejde to jinak, než si ji  skutečně zažít. Venkovní prostředí přináší v učení spoustu výhod. Zaměřme  se na ty zásadní; příroda vybízí k volné hře, přináší spoustu nových podnětů,  prostřednictvím zážitků si lépe vše zapamatujeme, pobyt v přírodě je ideální  pro zdraví nás všech. 
Venkovní učebna v Hamzově arboretu představuje vybudování nové  infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání v dosud málo  využívaném objektu zahradního altánu. Navazujeme tak na tradici MUDr.  Hamzy, který vybudoval, spíše vysadil, venkovní učebny již na počátku  minulého století. Jejich výhody jsou natolik patrné a efektivní, že jsme  se vzhledem k současné skladbě našich pacientů a stále četnějšímu využívání  areálu parku a arboreta žáky a studenty okolních škol rozhodli pro jejich  obnovu. Pro kvalitu prostředí a samozřejmě v souladu s jeho myšlenkami  o „školské výchově“ s důrazem na vzdělání chceme vytvořit zajímavé  a funkční prostředí pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání všech  osob, které projeví zájem. 
vyrocni-zprava_20196.png
Poznávání dřevin lehce zvládají i děti z místní mateřské školy 
pocty.png
Propojení předmětů v programech pro základní školy 
 
Neformálním, zájmovým a celoživotním  vzděláváním chceme poskytnout všem skupinám populace v průběhu  jejich života „od kolébky do zralého věku“ příležitost k získávání  poznatků, které jsou dále použitelné třeba i na trhu práce, jsou potřebné ke  zdokonalování klíčových kompetencí, využívaných pro uplatnění  v pracovním, občanském i osobním životě. Chceme umožnit každému  člověku rozvíjet se po celý život podle svých schopností, dovedností,  zdravotních možností a zájmů a usilovat o své uplatnění ve všech sférách  života a zprostředkovat vědomí jedinečnosti vlastní osobnosti bez pocitů  ohrožení či vlastní nadřazenosti ve společnosti různých národů, jazyků  a kultur či zdravotního hendikepu. Hlavní důraz klademe na smyslové  vnímání a vlastní prožitek v duchu zásady Hamzovo arboretum učí umění  vnímat vše kolem sebe všemi smysly. 
 
Osnova vzdělávacího programu venkovní učebny Hamzovy léčebny: 
Cílem vzdělávání je seznámit účastníky přijatelnou a srozumitelnou formou  s vybranými zákonitostmi přírody a vést je k poznání nových zákonitostí,  funkcí a tajů zeleného světa rostlin. Obsah kapitol se řídí naší neformální  příručkou Svět zelených rostlin zblízka i s odstupem, jejíž výtisk byl pořízen  v rámci činnosti Spolku přátel Hamzova parku a arboreta. 
Hlavními průřezovými tématy jsou: 
1)  Zelený svět Hamzova parku a arboreta  
Seznámení s dřevinami a bylinami Krok za krokem Hamzovým arboretem 
Délka trvání 2 měsíce (březen – duben)  
2)  Pořádek musí být 
Seznámení s přirozeným systémem klasifikace rostlin 
Délka trvání 2 měsíce (květen – červen)  
3)  Příroda jako chemická laboratoř 
Seznámení s metabolismem a životními procesy v rostlině – co je dřevo,  
principy fotosyntézy, úloha chlorofylu 
Délka trvání 2 měsíce (červenec – srpen)  
4)  Strom – místo k životu 
Úloha stromu v ekosystému, strom jako jednotka života (konsorcie)  
Délka trvání 3 měsíce (září – listopad)  
5)  Ani v zimě příroda nespí  
Délka trvání včetně Adventu 3 měsíce (prosinec – únor)  
Tímto programem jsou v současné době seznamováni pacienti HL formou  pracovních listů; až bude dobudována venkovní učebna, bude tento program  její hlavní náplní. 
 
Hamzovo arboretum učí umění vnímat svět kolem sebe všemi smysly. Bezbariérová naučná stezka i pro osoby se specifickými potřebami 
Autoři: Jana Zavřelová, Václav Větvička, Václav Volejník 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář