Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

Čl. 1.
Název a sídlo
 
Unie botanických zahrad České republiky (dále jen Unie) má své sídlo v Praze. Sídlem Unie je Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trojská 800/196, 171 00 Praha 7 – Troja.
 
Čl. 2
Charakter sdružení
1. Unie je dobrovolným nevládním neziskovým sdružením, které vzniká podle zákona č. 83/90 Sb. ve znění pozdějších a doplňujících předpisů, jako sdružení botanických zahrad, institucí a jednotlivců, splňujících kritéria pro členství v tomto sdružení. Unie je právnickou osobou podle českého práva. Unie působí na území celé České republiky.
2. Veškerá činnost sdružení je založená na principech nestrannosti, nezávislosti, otevřenosti, nediskriminace, demokratického rozhodování a efektivního řízení.
3. Unie spolupracuje s jinými sdruženími, a dále s právnickými a fyzickými osobami, jež mají obdobné cíle jako Unie, spolupracuje také se státními orgány, jakož i s orgány místní samosprávy a rovněž s mezinárodními organizacemi.
 
Čl. 3
Poslání a cíle Unie
Unie se ustavuje v zájmu rozvoje botanických zahrad. Smyslem činnosti Unie je napomáhat uplatňování poslání botanických zahrad a jejich celkovému rozvoji.
 
Čl. 4
Činnost Unie
Unie plní své poslání a cíle zejména tím, že:
 
1. Společně postupuje při ochraně obecných i specifických zájmů botanických zahrad.
2. Připravuje podklady a stanoviska k legislativním opatřením a jiným opatřením státních orgánů, které se dotýkají působnosti příslušných botanických zahrad.
3. Připravuje podklady a stanoviska botanických zahrad při koncipování širších strategií a programů péče o životní prostředí, ochrany přírody, biodiversity a genofondu planých a pěstovaných rostlin orgány státní správy, orgány místní samosprávy, vědeckými institucemi.
4. Zastupuje botanické zahrady na mezinárodním odborném fóru v případech, kdy je třeba vyjádřit společné stanovisko. Zpřístupňuje všem českým botanickým zahradám informace z mezinárodní spolupráce botanických zahrad a organizací působících v ochraně přírody.
5. Iniciuje, podporuje a koordinuje vznik a dodržování pěstitelských programů botanických zahrad České republiky a účast těchto zahrad na obdobných mezinárodních programech.
6. Metodicky pomáhá k sestavení a uskutečnění účinných programů výchovy a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých, obstarává přitom záležitosti, které je účelné zařídit společně, například v ediční činnosti.
7. Spolupracuje s vysokými školami při zadávání diplomových prací a podporuje řešení projektů a diplomových prací v jednotlivých zahradách. Pečuje o odborný růst pracovníků botanických zahrad a vzájemnou informovanost, vytváří společný informační fond botanických zahrad.
8. Podporuje využití věcného a lidského potenciálu botanických zahrad pro vědecké poznání a výzkum a koordinuje faktickou účast na konkrétních programech, podporuje využití získaných výsledků v praxi.
9. Napomáhá řešení provozních a technických problémů rozvoje botanických zahrad, včetně společného obstarávání záležitostí provozního a technického charakteru v případech, na nichž se členové Unie dohodnou.
 
Čl. 5
Členství v Unii
Botanické zahrady a arboreta jsou trvalá zařízení, ve kterých se pěstují plané i kulturní druhy rostlin. Výsadby slouží především k představení rostlin veřejnosti a zachování genofondu, mají význam výchovný, vzdělávací a vědecký. Nejedná se o obchody s rostlinami a komerčně zaměřené ukázkové výsadby ani o soukromé okrasné rekreační zahrady.
 
1. Typ členství a způsob přijetí členů
a) Členství v Unii je institucionální a individuální.
b) Institucionálním členem může být fyzická osoba starší 18 let či právnická osoba nebo její organizační jednotka působící jako botanická zahrada nebo arboretum. Toto členství může být řádné nebo přidružené.
c) Individuálním členem může být fyzická osoba starší 18 let, která profesionálně vykonává některou z činností v oboru zahradnictví či botaniky, je s ním profesně spjata, tento obor studuje nebo která svou aktivní činnost v oboru již ukončila, a která se ztotožňuje s posláním a cíli Unie nebo chce podpořit aktivity Unie. Toto členství může být i čestné.
d) Čestným členem Unie se může stát žijící fyzická osoba starší 18 let, která se významným způsobem zasloužila o rozvoj zahradnictví nebo botaniky nebo některé botanické zahrady či arboreta nebo o rozvoj Unie. Čestného člena jmenuje valná hromada Unie na doporučení rady Unie. Součástí návrhu čestného členství, který může podat kterýkoli člen Unie radě Unie, je souhlas navrhované osoby.
e) Pro institucionální členství není rozhodné, kdo je zakladatelem zahrady, jaké jsou zdroje financování provozu a vnitřní organizační uspořádání. Nerozhoduje také název.
f) Institucionálního člena zastupuje a jejím jménem jedná ředitel, vedoucí instituce nebo organizační jednotky, případně jím pověřený zástupce.
g) Zástupcem nebo individuálním členem v Unii nemůže být osoba, u níž prokazatelně došlo k porušení stanov Unie, která je či byla v době do 3 let před podáním žádosti pravomocně odsouzena za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s činností vykonávanou v oboru botaniky či zahradnictví, s prací v botanické zahradě nebo s prací s genofondy rostlin.
h) Rada Unie navrhuje kritéria členství a jejich váhu. Kritéria členství, která schvaluje valná hromada, nejsou součástí těchto stanov, ale jsou uvedena v zápise z valné hromady, kde byla schválena. Zároveň je jejich platná verze zveřejněna na webu Unie.
i) Zájemce o členství je povinen doručit písemnou přihlášku s vyznačením kategorie členství, o které má zájem, do sídla Unie. O členství zájemce v Unii rozhoduje valná hromada, a to na základě návrhu rady Unie. Rada předloží valné hromadě návrh na rozhodnutí o členství. Žádost o institucionální členství bude radou posuzována na základě písemného posouzení, zda zájemce splňuje kritéria členství. Toto posouzení zpracují dva nestranní stávající řádní členové Unie určení radou. Součástí posouzení musí být konkrétní informace o tom, která kritéria zájemce splňuje a která nikoliv spolu s uvedením důvodů.
j) Zájemce o členství, který nesplňuje kritéria řádného člena, může být přijat jako přidružený člen Unie.
k) Rada Unie a tajemník vedou seznam členů Unie, který zveřejňují na webu Unie.
 
2. Práva členů Unie
A) Všichni členové Unie mají právo:
a) Účastnit se aktivně jednání valné hromady Unie.
b) Obracet se na orgány Unie s návrhy, které se týkají činnosti botanických zahrad i Unie, tyto orgány jsou povinny návrhy posoudit a navrhovatele informovat o přijatých opatřeních.
c) Účastnit se práce pracovních komisí, skupin a delegací.
d) Být informováni o činnosti Unie a účastnit se akcí pořádaných Unií.
e) Kdykoliv z Unie vystoupit.
f) Každý člen disponuje pouze jedním hlasem.
 
B) Institucionální členové Unie mají právo:
g) V případě nutnosti požádat Unii o vypracování posudků stavu sbírek a expozic sloužící pro jednání se zřizovatelem a konzultaci při tvorbě managementu sbírek, informačního systému, výchovných a vzdělávacích programů.
h) Dle svého uvážení a finančních možností využívat katalog Florius pro evidenci sbírek, webových stránek Unie pro zveřejnění významných akcí a událostí.
i) Navrhovat radě Unie projekty a grantové žádosti a spolupodílet se na jejich řešení.
 
C) Řádní členové Unie mají právo:
j) Volit orgány Unie a jejich členy ze zástupců řádných členů.
 
3. Povinnosti členů Unie
a) Zachovávat ustanovení stanov a podílet se na uskutečňování cílů Unie.
b) Uhradit stanovený roční členský příspěvek nejpozději do 30. 6. kalendářního roku. Výši členského příspěvku stanovuje valná hromada. Čestní členové členský poplatek neplatí.
c) Informovat radu Unie o závažných změnách, které mají vliv na plnění kritérií členství.
d) Informovat tajemníka Unie a o změnách korespondenční adresy, odpovědné osoby a webových stránek.
e) Podávat na vyžádání zprávu o činnosti a stavu sbírek nutnou k přípravě materiálů pro státní správu, mezinárodní organizace a roční přehled činnosti.
 
4. Zánik členství v Unii Členství zaniká:
a) Písemným prohlášením člena, že z Unie vystupuje.
b) Nezaplatí-li i přes upozornění člen do konce kalendářního roku členský příspěvek.
c) Vyloučením.
d) Zánikem organizace.
e) Smrtí individuálního člena.
f) Při zániku členství provede Unie likvidaci vzájemných závazků a pohledávek ve lhůtách stanovených obecně platnými předpisy, nedojde-li k jiné dohodě.
 
5. Důvody a způsob vyloučení
a) Člen může být z Unie vyloučen, jestliže závažným způsobem porušil stanovy Unie, zákony a mezinárodní úmluvy vztahující se k ochraně přírody týkající se ochrany přírody a krajiny, genofondů či biologické bezpečnosti nebo jednal proti zájmům Unie.
b) O vyloučení rozhoduje valná hromada na návrh rady Unie. Návrh rady Unie musí být rádně odůvodněn.
c) Proti vyloučení může člen podat odvolání, které bude posouzeno na následujícím zasedání valné hromady Unie. Do konečného vyřízení je členství pozastaveno.
d) V případě újmy hrozící zájmům Unie, jež nesnese odkladu, může rada Unie pozastavit členství členovi, jehož vyloučení hodlá navrhnout. Toto opatření nabývá účinnosti dnem, kdy bylo členovi sděleno, a pozbývá účinnosti dnem projednání na nejbližší valné hromadě.
e) Řádný člen, jehož členství bylo pozastaveno, má práva přidruženého člena Unie.
 
Čl. 6
Orgány Unie
1. Orgány, které řídí činnost Unie jsou:
a) valná hromada
b) rada
c) prezident a viceprezident
 
2. Činnost zajišťují:
a) tajemník
b) dočasné pracovní komise, skupiny a delegace
 
3. Kontrolním orgánem pro hospodářskou činnost je revizní komise.
4. Členství v orgánech Unie je dobrovolné.
 
Čl. 7
Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Unie. Její jednání se zpravidla člení na odbornou část a organizační část.
2. Odborná část jednání posuzuje odborné aspekty činnosti botanických zahrad. Její závěry mají charakter doporučení. Závaznými se mohou stát pouze usnesením organizační části valné hromady.
3. Organizační části valné hromady přísluší:
a) Usnášet se na stanovách a jejich změnách.
b) Určovat výši členského příspěvku a rozhodovat o základních hospodářských opatřeních, především o rozpočtu Unie.
c) Schvalovat dlouhodobá programová prohlášení, organizační řád Unie a jednací řád valné hromady.
d) Určovat počet členů rady Unie, počet revizorů a počet náhradníků těchto orgánů.
e) Volit prezidenta Unie, viceprezidenta, další členy rady a revizní komisi, jakož i jejich náhradníky a odvolávat je. Volba proběhne podle volebního řádu a je platná na tříleté funkční období.
f) Má právo rozhodovat o přijímání a vylučování členů Unie. Projednávat návrhy členů podané valné hromadě a odvolání členů proti vyloučení.
g) Usnášet se na dobrovolném rozpuštění Unie nebo sloučení s jinými sdruženími.
h) Rozhodovat o členství Unie v mezinárodních organizacích a může delegovat zástupce Unie do těchto organizací.
i) Může zřizovat dočasné pracovní skupiny, komise a delegace a jmenovat jejich členy.
j) Schvaluje revizní zprávu, zprávu rady o činnosti a hospodaření za uplynulý rok a plán činnosti a rozpočtu na další rok.
 
4. Řádná valná hromada se koná každý rok. Svolává ji rada Unie nejpozději 20 dnů před datem konání. Při svolání musí být oznámen program valné hromady.
5. Rada Unie svolává mimořádnou valnou hromadu, požádají-li o to písemně alespoň tři členové. Mimořádnou valnou hromadu může svolat též rada Unie a v naléhavých případech prezident nebo viceprezident. Mimořádná valná hromada musí být svolána do čtyř týdnů od podání poslední písemné žádosti oprávněné osoby. Oznámení o konání mimořádné valné hromady a důvodu jejího konání musí členové obdržet aspoň 10 dnů před termínem konání valné hromady. O svolání mimořádné valné hromady může požádat prezidenta i předseda revizní komise, a to v tom případě, že revizní komise zjistí vážné nedostatky.
6. Valná hromada je na svém organizačním zasedání schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna nejméně polovina členů. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, začne organizační část valné hromady o hodinu později na stejném místě, pak je schopna se usnášet za účasti minimálně jedné třetiny počtu členů Unie.
7. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Změnu stanov musí schválit dvě třetiny přítomných.
8. Usnesení o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení je platné, jen souhlasí-li s ním minimálně dvě třetiny členů Unie.
9. Valná hromada může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí rady Unie nebo Prezidenta Unie.
10. Pověřený zástupce rady pořizuje ze zasedání valné hromady zápis a předkládá zúčastněným prezenční listinu.
 
Čl. 8
Rada
1. Rada řídí činnost Unie v období mezi valnými hromadami. Členy rady jsou prezident a viceprezident a další členové, jejichž počet určí a zvolí jen valná hromada.
2. Radě Unie přísluší:
a) Zabezpečit plnění usnesení valné hromady.
b) Přijímat a měnit jednací řád rady.
c) Jmenovat tajemníka Unie a stanovit jeho odměnu. V případě potřeby stanovit odměny dalším pracovníkům.
d) Připravovat zprávu rady o činnosti a hospodaření Unie a předkládat ji valné hromadě.
e) Zpracovat plán činnosti a rozpočtu na období do příští valné hromady.
f) Připravovat jednání valných hromad.
g) Navrhovat valné hromadě přijetí členů a jejich vyloučení.
h) Pozastavit členství členů, u nichž hodlá navrhnout vyloučení.
i) Projednávat návrhy podané členy tomuto orgánu.
j) Zřizovat dočasné pracovní skupiny, komise a delegace a jmenovat jejich členy.
k) Jmenovat zástupce Unie do rad a poradních orgánů jiných organizací a institucí.
l) Pokud si valná hromada vyhradí právo rozhodnout v případech písm. j) a k), má rada právo předložit návrh takového rozhodnutí.
m) Určuje způsob úhrady členského poplatku.
 
3. Schůze rady se konají podle potřeby, zpravidla však čtyřikrát ročně. Svolává je prezident Unie. Mimořádná schůze musí být svolána do dvou týdnů, požádají-li o to nejméně tři členové rady. Ze zasedání pořídí rada zápis.
4. Rada Unie rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů.
 
Čl. 9
Prezident
1. Prezident je současně předsedou rady Unie.
2. Prezident zastupuje Unii a jedná jejím jménem. O výsledcích jednání informuje radu, případně i valnou hromadu.
3. Nemůže-li prezident Unie vykonávat svoji funkci, zastupuje jej po nezbytně nutnou dobu viceprezident nebo jiný člen rady, kterého rada pověří.
4. V době mezi zasedáním rady plní prezident funkce rady s výjimkou záležitostí čl. 8, odst. 3, písm. b), c), g) a h) těchto stanov. Informuje však o svých krocích nejbližší schůzi rady, která může jeho rozhodnutí změnit.
 
Čl. 10
Tajemník
1. Tajemník Unie zabezpečuje běžnou činnost směřující ke splnění cílů Unie a usnesení valných hromad a rady. Za svou činnost odpovídá radě Unie, mezi jejími zasedáními prezidentovi Unie.
2. Rozsah zmocnění tajemníka při jednání se státními a jinými orgány, institucemi a organizacemi stanoví organizační a jednací řád Unie. V jednotlivých případech pak rada a prezident Unie.
 
Čl. 11
Dočasné skupiny
1. Dočasné pracovní skupiny a delegace jsou ustavovány pro splnění konkrétních úkolů, kterými je pověří rada nebo valná hromada. Výsledky své činnosti předkládají tomu orgánu, který je ustavil.
2. Členy komisí a delegací mohou být i nečlenové Unie (experti).
 
Čl. 12
Revizní komise
1. Dohled nad hospodařením Unie vykonává revizní komise. Revizní komise podává zprávu o svých běžných zjištěních radě a souhrnnou revizní zprávu každé řádné valné hromadě. Zvláštní revizní zpráva může být zařazena také na program mimořádné valné hromady.
2. Revizní komisi tvoří lichý počet revizorů (minimálně 3), ti mezi sebou zvolí předsedu revizní komise, který řídí jejich činnost. Revizní zprávu schvalují revizoři hlasováním. Revizní komise rozhoduje většinou hlasů všech členů.
 
Čl. 13
Organizační a jednací řád
Organizační vztahy uvnitř Unie a způsob jednání jednotlivých orgánů podrobně stanoví organizační řád Unie a jednací řády orgánů. Organizační řád schvaluje valná hromada. Jednací řády schvaluje orgán, jehož jednání upravuje.
 
Čl. 14
Zásady hospodaření
1. Hospodaření Unie je stanoveno ročním rozpočtem.
2. Činnost Unie je financována především z těchto zdrojů:
a) Členské příspěvky členů.
b) Vlastní příjmy z neziskové činnosti Unie v souladu s cíli Unie.
c) Dotace a příspěvky státních orgánů, orgánů, samosprávy, jiných organizací a institucí.
d) Ostatní příjmy jako dobrovolné příspěvky a dary, dědictví, půjčky, výnosy loterií, převzatý majetek.3. Při hospodaření se Unie řídí obecně platnými právními předpisy.
 
Čl. 15
Jednání jménem Unie
Statutárním zástupcem Unie je prezident Unie, který vystupuje jménem Unie. Rada Unie může zmocnit též členy Unie a tajemníka Unie, aby v rozsahu, který jim určí, zastupovali Unii a jednali jejím jménem.
 
Čl. 16
Zánik Unie
Při zániku Unie podle rozhodnutí valné hromady (čl. 7, odst. 8) se majetek a finanční aktiva a pasiva rozdělí úměrně finančním příspěvkům členů za posledních pět let.
 
Čl. 17
Závěrečné ustanovení
Stanovy sdružení byly přijaty a nabývají platnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR.