Jdi na obsah Jdi na menu
 


2021

her.jpgIng. Petr Herynek
Čestný člen Unie od roku 2021

 
Petr Herynek se narodil 12. dubna 1942. Po absolvování základní školy v Heřmanově Městci se vyučil zahradníkem v Učňovské zahradnické škole v Žehušicích. Po vyučení pracoval od roku 1956 do roku 1963 ve Výzkumném ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích. Při zaměstnání vystudoval večerní jedenáctiletou střední školu v Praze. Od roku 1963 do roku 1968 absolvoval studium na Vysoké škole zemědělské (v Praze–Dejvicích, a následně Suchdole).
Po ukončení studia na VŠ pracoval jako správce zahrad a rezervací na státním zámku Zákupy, Lemberk a hradu Bezděz. V roce 1970 pracoval v JZD Kačice u Kladna (jahodárna, ovocné sady, skleníkové kultury). Dne 1. prosince 1970 nastoupil do Pražské botanické zahrady v Troji–Podhoří jako dendrolog (dnes Botanická zahrada hl. města Prahy, BZ HLMP). Založil sbírku stálezelených a zakrslých dřevin a okrasných trav. Mnohé z jeho výsadeb rostou v zahradě dodnes, ať jsou to cesmíny, některé dřeviny v lesní expozici Areálu sever nebo solitérní dřeviny Areálu jih. Zajímal se a stále se zajímá také o variegátní odchylky. Řadu dřevin nalezl v přírodě či vzešly z výsevů (např. žlutolistý dřín – Cornus mas ´Troja Gold´). Pestrolistý Fraxinus syriaca ´Variegata´ (semenáč). Na expedici na Slovensku našel žlutě zbarvenou metlici křivolakou (Deschampsia flexuosa), která byla zapsána v listině povolených odrůd pod jménem ´Aura´. Odrůda získala zlatou medaili na Floře Olomouc.
V Botanické zahradě hlavního města Prahy připravil a organizoval první a druhou společnou expozici Botanických zahrad na celostátní výstavě Flora Olomouc.
Je ikona české bonsajistiky. Bonsaje začal pěstovat už v roce 1973. V Muzeu HLMP připravil první výstavu bonsají (1979 – s bonsajemi Ing. Kamily skálové a Petra Herynka) v Praze. Na jejím základě s Dr. Zdeňkem a Věnou Hrdličkovými, Ing. Kamilou Skálovou a dalšími založil v roce 1980 Bonsai klub Praha, první klub pěstitelů bonsají u nás a v zemích tehdejšího socialistického bloku. Zde byl deset let jeho předsedou. Klub vydával časopis Bonsai, pořádal přednášky, zájezdy, výstavy bonsají a vánoční výstavy v Čechách, na Slovensku, Maďarsku a Německu.
V roce 1986 nastoupil jako správce zeleně u všech objektů ČVUT. V roce 1990 začal podnikat.
Kromě klasických bonsají se věnuje také pěstování a tvarování sukulentních bonsají a pěstování některých netradičních rostlin v nádobách, doplňkových rostlin k bonsajím a trávových bonsají (kusamono). Ve své sbírce má více než pět set druhů, jeho bonsaje ve sbírce jsou pravé autorské bonsaje. To znamená, že nejsou zakoupené, ani vykopané v přírodě, ale vznikly z řízků, semen či sazenic více než čtyřicetiletou péčí autora.
Po zániku Bonsai klubu zakládá při Českém zahrádkářském svazu specializovanou základní organizaci – Pražskou bonsajistickou společnost, která pracuje dodnes.
Od sedmdesátých let minulého století se pravidelně věnuje i výstavám. V roce 1974 připravil ve spolupráci s P. Havlíčkem a pracovníky BZ HLMP výstavu tykví a tykvovitých rostlin v budově Elektrických podniků v Praze na Bubenském nábřeží. Na výstavě bylo na dvě stě odrůd tykví. Potom to byly výstavy kosatců, suchých květin apod. Na Floře Olomouc získaly jeho výpěstky (sortimenty břečťanů, suchých květin a dřevin) pětačtyřicet medailí. Dále pět medailí za aranžmá expozice botanické zahrady. Mezi nejvýznamnějším patřila expozice stromkových břečťanů roubovaných na ×Fatshedera, zájem vzbudily také stromkové petúnie roubované na kmínek tabáku.
Dlouhodobě spolupracuje s Českým zahrádkářským svazem . Pod hlavičkou ZO ČOZS Camellia připravil v roce 1976 první výstavu přírodnin. Následovaly výstavy pokojových rostlin a první výstava koření, v roce 1978 výstava České Vánoce. Vánoční výstavy se staly velmi populárními. Bonsai klub je nejprve pořádal v Muzeu HLMP (Lidové vánoční ozdoby – 1980, Vánoce v našem bytě – 1981), poté následovaly výstavy v paláci U zlatého melouna v Michalské ulici. Jeho vánoční výstavy v sedmdesátých a osmdesátých letech byly jedny z prvních poválečných zahradnických výstav v Československu, byly inspirací pro mnohé z nás. Následovala celá řada akcí, které Petr organizoval či kterých se účastnil. V posledních letech musíme zmínit výstavy bonsají v BZ HLMP a vánoční výstavy na Pražském Hradě, v Botanické zahradě UK Na Slupi.
Petr je autorem řady knih jako Sukulentní bonsaje, Bonsaje, Podivuhodný svět bonsají, Lidová tvorba, České Velikonoce, České Vánoce, Lidové vánoční ozdoby aj.
Dlouhodobě spolupracuje s Českým zahrádkářským svazem a časopisem Zahrádkář.
Pavel Sekerka, Petr Herynek


han.jpgIng. Petr Hanzelka, Ph.D. 
čestný člen Unie od roku 2021


Narodil se 6. června 1975, dětství prožil ve Štramberku. Pěstování rostlin ho zajímalo již na základní škole, na svou zahradu přesazoval rostliny, které ho zaujaly v okolní přírodě. Choval papoušky, holoubky diamantové a čínské křepelky. Absolvoval Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity v Lednici na Moravě (1998), kde rovněž v roce 2002 dokončil postgraduální doktorské studium. Od roku 2002 krátce pracoval v ÚKZÚZ Brno jako inspektor pro kultury okrasných rostlin. V  roce 2003 nastoupil do Botanické zahrady hl. m. Prahy jako kurátor sbírek záhonových trvalek, okrasných trav a skalniček. Kromě nich má na starosti také středozemní rostliny a severoamerické prérijní a horské rostliny. 
Jeho hlavním profesním zájmem je použití rostlin v zahradní tvorbě s ohledem na jejich estetické vlastnosti, životnost na stanovišti a odrůdový sortiment. V současnosti pak také s důrazem na jejich odolnost vůči nedostatku vláhy.  K jeho nejoblíbenějším skupinám patří především druhy původem ze severoamerických prérií a rovněž rostliny z jižní Evropy a Středozemí. V rámci zaměstnání i soukromě se účastnil řady botanických cest i sběrových expedic v zahraničí. Zejména do různých zemí oblasti Středozemí, do Číny a USA. Pravidelně se účastní akcí botanické zahrady jako je kurátorské provázení po sbírkách. Připravil několik fotografických výstav jak z pěstovaného sortimentu, tak fotografie rostlin, společenstev a přírody pořízené na cestách. 
Své poznatky shrnul v publikacích Skalničky v moderní zahradě (Grada, 2007), Květiny pro každou zahradu (Grada, 2015), Květiny pro suché zahrady (Grada, 2018). Společně s kolegyní Ivetou Bulánkovou přiblížil čtenářům také v knihách Záhonové trvalky (2018) a Stínomilné trvalky (v tisku, 2021) vydaných Botanickou zahradou hl.m. Prahy. Pravidelně přednáší pro odbornou i laickou veřejnost v botanické zahradě, u skalničkářů či místních organizací ČZS. Publikuje články v odborných i populárních zahradnických časopisech (Zahradnictví, Zahrádkář, Skalničky, Živa, Zahrada-Park-Krajina). Je členem redakční rady časopisů Zahradnictví a Zahrádkář. Petra také známe z populárně naučných pořadů v televizi a na internetu věnovaných zahradním rostlinám.
Tajemníkem Unie Botanických zahrad ČR byl od jejího založení v roce 2005, do srpna 2021. Jako tajemník organizoval život Unie, připravoval valné hromady, zajišťoval účetnictví, podílel se na přípravě konferencí a přednášek. Do roku 2016 zastupoval Unii v Konsorciu botanických zahrad EU. Během tohoto období se podílel na organizaci několika mezinárodních setkání pracovníků botanických zahrad, především botanického kongresu EuroGard IV. konaného v roce 2006 v Průhonicích, dále například seminářů IPEN aj. Zajišťoval výměnu a předávání informací mezi jednotlivými národními organizacemi sdružující botanické zahrady v EU. Je členem Klubu skalničkářů Praha a Spolku českých perenářů.
Pěstování rostlin je nejen jeho povolání, ale i koníček, kterému se věnuje o víkendech ve své chalupě a květinovému sadu v Heršpicích nedaleko Slavkova u Brna. Kromě bohatého sortimentu trvalek se zde věnuje i včelám.