Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poradní sbor Unie – vznik UBZ ČR

V roce 1956 se v Bratislavě konal Sjezd odborných a vědeckých  pracovníků botanických zahrad. Sešlo se na něm 20 pracovníků  ze 7 institucí. Na konferenci „První pracovní setkání botanických zahrad  ČSSR“ v Liberci v roce 1964 byla založena komise, která měla být řídícím  orgánem budoucí organizace botanických zahrad Československa. V roce  1968 vzniká Komise pro botanické zahrady u Kolegia speciální biologie  ČSAV, které předsedal Jaroslav Hofman z průhonické botanické zahrady.  Práce komise se zúčastnilo 17 botanických zahrad z 31 registrovaných.  Postupem doby se ukázalo, že práce komise pod ČSAV nebylo  nejšťastnějším řešením, protože bylo nutné řešit i otázky technické,  pěstební a kulturně-výchovné, což zaměření Kolegia speciální biologie  neumožňovalo. Proto v roce 1971 vzniká Poradní sbor pro botanické  zahrady Ministerstva kultury ČSR (první ustavující schůze byla až  v prosinci 1973). Protože na Slovensku obdobný orgán nebyl ustanoven,  od roku 1981 se zasedání českého poradního sboru zúčastnili i slovenští  kolegové. 
Poradní sbor koordinoval spolupráci mezi botanickými zahradami,  orgány státní správy, školami a dalšími organizacemi. Organizoval  pravidelné konference, školení pro mladé pracovníky, výstavy.  V posledních letech činnosti se střídaly konference věnované středním  školám a výuce s konferencemi věnovanými především záchově  genofondu a další činnosti zahrad. V rámci poradního sboru pracovaly  komise zaměřené na různé aspekty činnosti zahrad – komise pro  vzorovou evidenci, středoškolské a vysokoškolské zahrady, ekonomické  normativy apod. Poradnímu sboru předsedal Jaroslav Hofman  (1973–1980), Josef Vyskočil (1982–1990) a Milan Blažek (1990–1997).  V roce 1990 měl 12 členů; kromě zástupců vlastních zahrad byli ve sboru  také zástupci státní ochrany přírody a ministerstva. Činnost poradního  sboru ukončilo Ministerstvo životního prostředí v roce 1997. 
Konference botanických zahrad se konaly víceméně pravidelně každý rok  od roku 1964. První konference se věnovaly především organizačním  otázkám, první odborná konference byla v roce 1969 na téma Problematika evidence rostlinného materiálu v botanických zahradách. V sedmdesátých  letech se konferencí účastnilo okolo 60 různých institucí, z nichž botanické  zahrady tvořily přibližně polovinu. Přehled konferencí i jednotlivých  přednášek podává Zpravodaj botanických zahrad 1990/40. Od roku 1967 začal  vycházet Zpravodaj botanických zahrad. Botanické zahrady se pravidelně  účastnily výstav, ať již samostatně, či skupinově. První velká společná výstava  byla na Floře Olomouc v roce 1983. Botanické zahrady měly své zastoupení  i na Všeobecné československé výstavě v Praze v roce 1991. 
 
Vznik Unie botanických zahrad ČR 
Dne 16. února 2005 byla na ustavující Valné hromadě ve VÚKOZ Průhonice  založena Unie botanických zahrad České republiky jakožto občanské sdružení  osob a institucí reprezentujících botanické zahrady, arboreta a významné  botanické sbírky. Na valné hromadě byl schválen návrh stanov a provedena  volba orgánů Unie. Dne 13. dubna 2005 byla Unie zaregistrována  Ministerstvem vnitra. Jejím sídlem je Botanická zahrada hlavního města  Prahy. Prvním prezidentem unie byl zvolen Oldřich Vacek, následovala Věra  Bidlová, Magdaléna Chytrá a Pavel Sekerka. 
 
V době založení byly definovány cíle a poslání UBZ ČR: 
 • Společně postupuje při ochraně obecných i specifických zájmů  botanických zahrad 
 • Připravuje podklady a stanoviska k legislativním opatřením a jiným opatřením státních orgánů, které se dotýkají působnosti příslušných  botanických zahrad 
 • Připravuje podklady a stanoviska botanických zahrad při koncipování  širších strategií a programů péče o životní prostředí, ochrany přírody,  biodiversity a genofondu planých a pěstovaných rostlin orgány státní  
 • správy, orgány místní samosprávy, vědeckými institucemi 
 • Zastupuje botanické zahrady na mezinárodním odborném fóru v případech, kdy je třeba vyjádřit společné stanovisko. Zpřístupňuje  všem českým botanickým zahradám informace z mezinárodní  
 • spolupráce botanických zahrad a organizací působících v ochraně přírody  
 • Iniciuje, podporuje a koordinuje vznik a dodržování pěstitelských  programů botanických zahrad České republiky a účast těchto zahrad  na obdobných mezinárodních programech  
 • Metodicky pomáhá k sestavení a uskutečnění účinných programů  výchovy a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých, obstarává přitom  záležitosti, které je účelné zařídit společně, například v ediční činnosti 
 • Spolupracuje se vzdělávacími institucemi při zadávání a řešení  odborných a vědeckých prací. Pečuje o odborný růst pracovníků  botanických zahrad a vzájemnou informovanost, vytváří společný  informační fond botanických zahrad 
 • Podporuje využití věcného a lidského potenciálu botanických zahrad  pro vědecké poznání a výzkum a koordinuje faktickou účast  na konkrétních programech, podporuje využití získaných výsledků  v praxi 
 • Napomáhá řešení provozních a technických problémů rozvoje  botanických zahrad, včetně společného obstarávání záležitostí  provozního a technického charakteru v případech, na nichž se členové  Unie dohodnou 

V roce 2009 měla Unie botanických zahrad ČR 30 členů, v roce 2012  31 členů, v roce 2015 to bylo 35 členů. V současné době má 37 členů. 

Unie pořádá pravidelná setkání, v zimě valnou hromadu a v létě Botanické  družení. Její členové se pravidelně účastní letní Flory Olomouc. V Evropském konsorciu botanických zahrad Unii zastupoval a činnosti  konsorcia se účastnil Petr Hanzelka a od roku 2019 Vlastik Rybka. 
 
Během své činnosti uspořádala UBZ následující konference  či semináře: 
2005  Introdukce a genetické zdroje rostlin, BZ v novém tisíciletí 
2007  Botanický systém a evidence rostlin v botanických zahradách 2013 Genofondy rostlin v zahradní tvorbě 
2015  Moderní informační technologie v botanických zahradách 
2016  Zvláště chráněné druhy rostlin v kultuře 
2017  Botanické zahrady a invaze 
2018  Otázky ex situ záchovy genofondu v botanických zahradách
2019  Praktické otázky správy sbírek
2022  Voda v zahradách
2023  Sbírky
 
Program pro evidenci rostlin, který má webové rozhraní Florius.cz, začal  vznikat konce roku 2005 v Botanické zahradě hlavního města Prahy jako  náhrada za zastaralý původní systém Evident. Základem struktury databáze  se stala modifikovaná struktura ITF – International Transfer Format, který  navrhla na konci 90. let BGCI (Jackson 1998). O nový evidenční systém  projevila zájem Unie botanických zahrad České republiky a proto byl Florius dále vyvíjen tak, aby umožňoval připojení dalších uživatelů. Program vznikl  na základě knihovního systému Clavius, jehož výhodou je ověřená koncepce  provozovaná řadu let v knihovnictví ČR. Během roku 2007 se do programu zapojily další botanické zahrady. Na konci roku 2007 jich bylo celkem 11, dnes má zakoupenou licenci 20 zahrad. Na semináři Zvláště chráněné druhy  rostlin v kultuře padl návrh na vytvoření pracovní skupiny pro genofondy v rámci UBZ ČR. Členové pracovní skupiny se poprvé sešli 24. června 2016  ke „svatojánskému jednání“ právě v nově postavené provozní budově  Průhonické botanické zahrady. Skupina zasedá pravidelně dvakrát ročně. 
Zakládající členové Skupiny pro genofond na exkurzi v Průhonické botanické zahradě, 2016 
 
V roce 2019 vzniká Redakční rada Unie botanických zahrad. Začali jsme vydávat  informační Botanický občasník, především zásluhou Jany Zavřelové z botanické  zahrady Hamzovy léčebny Luže-Košumberk. Ta také připravila Facebook a nové  webové stránky. Výsledkem její práce je i toto číslo Zpravodaje botanických  zahrad. 
 
Článek byl připraven na základě textů publikovaných v letech 2018 a 2019 v časopise Zahradnictví 
Autor: Pavel Sekerka