Jdi na obsah Jdi na menu
 


2021

Zápis z jednání
 
Zúčastnilo se 9 řádných členů UBZ ČR a 1 člen přidružený. Valná hromada se tedy nesešla v usnášeníschopném počtu. Byl proto přijat návrh Pavla Sekerky hlasovat pouze o přijetí nových a čestných členů a plánovanou volbu orgánů Unie a schvalování rozpočtu odložit na příští setkání.
 
Program jednání:
1. činnosti Unie za rok 2020
2. plán činnosti pro rok 2021
3. hlasování o přidruženém členství Genofondové zahrady Správy KRNAP
4. volba čestných členů
5. volná diskuze
 
1. Činnost Unie za rok 2020 (Pavel Sekerka)
Je potřeba průběžně hlásit změny e-mailových adres členů Unie
Webové stránky jsou aktuální.
 
Redakční rada Zpravodaje UBZ:
 • vyšel Zpravodaj 48/2020, výtisky jsou stále k dispozici. Zpravodaj 49/2021 je v přípravě, hotova je asi polovina článků. Nový termín na odevzdání článků byl stanoven na 15. září 2021

Informace z genofondové skupiny:

 • první zasedání proběhlo on-line formou, druhé zasedání se uskutečnilo fyzicky v Zoo a BZ Plzeň 26. května. Na programu byla příprava letáku o vlajkových druzích. Má být založen klonový archiv druhu Sorbus sudetica napříč zahradami. Zahrady se zájmem se mohou hlásit koordinátorovi pro tento druh, Vítu Zavadilovi.
 • V plánu je připravit setkání s AOPK a MŽP ohledně kultivace ohrožených druhů a jejich navracení do přírody
 • Za každou zahradu, která bude chtít pěstovat invazní rostliny, bude potřeba sestavit jejich seznam a žádat o výjimku. Výjimky jsou možné v případě pěstování pro vědecké a genofondové účely. Seznam je možno zaslat Pavlu Sekerkovi
Akreditace zahrad:
 • BGCI – zatím získala jen BZ AV ČR v Průhonicích, u velkých zahrad by bylo dobré získat akreditaci alespoň 1. stupně.
 • ArbNet – má již několik zahrad

Evropské konsorcium – zpráva Vlastika Rybky

 • proběhla dvě on-line setkání (v říjnu 2020 a v květnu 2021).
 • Příští ročník kongresu EuroGard se bude konat v Budapešti. Zatím není stanovený termín. Bude možné tam prezentovat zahradu
 • IPEN – apel na zapojení se
 • ENSCONET – web semenných bank má zajímavý protokol sběru semen
 • Globální strategie pro ochranu rostlin – připravuje se nová. Nepodařilo se naplnit příliš programových bodů. Povedla se aktualizace červených seznamů a tvorba checklistu World Flora Online
 • BGCI má nabídku výukových programů pro členy. Nabízí malé granty pro oblast druhové diverzity, ale pro nás nejspíš nejsou vhodné
 • Členské zahrady by měly aktualizovat své informace v Garden Search
 • Výzva k hlášení výskytu škůdců
 • IPEN – EU zatím závazně nepřijala, počet členů fluktuuje
2. Plán činnosti pro rok 2021
 • Putovní výstavy:

Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti (A1, nyní v Děčíně)

Výstava Muzeum v přírodě – muzeum v zeleni (A0, české a německé popisky)

 • Školení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Proběhne 18. listopadu na zámku v Průhonicích – zájemci se mohou hlásit. Zabere jen 1 den (zkrácená verze pro BZ)
 • Workshop Zahrada pro všechny proběhne 21. září 2021 v Konferenčním sálu HL, zájemci se mohou hlásit u Jany Zavřelové.
 • Jarní konference 2022:

proběhne v březnu v Holešovicích. Jako téma byla zvolena voda v zahradách. Pokud by téma konferenci nenaplnilo, je možno jej rozšířit. Jako další návrh tématu, který je možné použít v dalších letech, padl kompost a symbiotické houby

 • Spolupráce s neziskovými organizacemi
 • Žádost o zasazení stromu u zámku Hluboš odložena na neurčito
 • Zástupce Českého svazu ochránců přírody se bude účastnit genofondových setkání
 • Předseda Svazu květinářů chce navrhnout Radě spolupráci
 • Rostlinolékařské pasy – informace A. Novotné
 • Nastává povinnost psaní předávacích protokolů při předávání rizikových rostlin mezi zahradami (týká se již letošních indexů). Vydávání rostlinolékařských pasů je podmíněno absolvováním
 • e-learningového kurzu na téma karanténních škůdců a příslušné zkoušky. Je možné také požádat ÚKZÚZ o každoroční kontrolu v zahradě. V případě zasílání materiálu do 3. zemí (nebo též příjmu materiálu) je nutné od ÚKZÚZ získat placené rostlinolékařské osvědčení
 • CITES centra – informace od Vlastika Rybky
 • V případě zájmu o pokračování v činnosti je nutné požádat o schválení izolačního zařízení. BZ hl. města Prahy v Troji o schválení požádá, protože se jí provoz zařízení hodí pro expediční dovozy
 
3. Hlasování o přidruženém členství Genofondové zahrady Správy KRNAP
Vít Zavadil představil zahradu. Vlastik Rybka a Pavel Sekerka přednesli posudky a doporučili zařazení zahrady mezi přidružené členy UBZ ČR
Zahrada se dělí na část genofondovou se sbírkou vzácných druhů Krkonoš, sbírku krajských odrůd ovocných dřevin, expozici krkonošských biotopů, expozici geologie Krkonoš a semennou banku, která funguje jako záloha k bance v Ruzyni. Významný je klonový archiv druhu Sorbussudetica, kolekce jestřábníků, ostřic a kultury mnoha těžko pěstovatelných druhů rostlin
Pro přijetí zahrady mezi přidružené členy hlasovali všichni přítomní členové, nikdo nebyl proti, nikdo se hlasování nezdržel. Genofondová zahrada Správy KRNAP ve Vrchlabí se tak 24. srpna 2021 stala přidruženým členem UBZ ČR
 
4. Hlasování o přijetí čestných členů UBZ ČR
Kandidáty na čestné členy představil Pavel Sekerka prostřednictvím krátkých videí a referátů.
Zakladatel Bonsai klubu, pořadatel mnoholetých oblíbených vánočních výstav Petr Herynek se věnuje tvorbě autorských bonsají a pěstování a tvarování sukulentů. Jeho sbírka čítá asi 500 rostlin.
Petr Hanzelka, autor mnoha publikací, se zabývá zejména suchomilnými trvalkami. Od založení UBZ zastával funkci jejího tajemníka
Oba kandidáti byli radou během hlasování jednomyslně přijati za čestné členy UBZ  ČR
Petr Herynek přednesl své poděkování a zapsal se do historie Unie zdařilou demonstrací pozdravu chovatelů koz. Petr Hanzelka bohužel nebyl na Valné hromadě přítomen.
5. Volná diskuze
Konání příští Valné hromady UBZ:
Příští Valná hromada se uskuteční v lednu v Praze na Albertově ve Velké geologické posluchárně. Přesný termín zatím nebyl určen
Botanické družení:
Botanické družení v roce 2022 pořádá BZ PřF MU v Brně
 
Námět M. Chytré ohledně neziskových organizací:
V Brně působí Sdružení přátel botanické zahrady. Založeno bylo z důvodu možnosti získání malých grantů, teď už ovšem nevyvíjí činnost. Jak fungují spolky v jiných zahradách?
Pavel Sekerka: Průhonický spolek se již neschází.
Vlastik Rybka: V Troji vzniklo sdružení Proti plotu, které je nyní vůči zahradě přátelské. Členy podobných spolků bohužel nejde využívat v zahradě – problémy s dobrovolnickou prací
Přednášky a výstavy v BZ hlavního města Prahy – informace od Vlastika Rybky:
Přednášky budou v dalším roce pokračovat, organizátoři zváží možnost on-line přenosu.
Jako putovní výstavy by bylo možné použít i výstavy připravené v Troji (výstava o kapradinách, o jedovatých rostlinách a další).
Pavel Sekerka: UBZ může zakoupit stojany, které mohou putovat s výstavou a usnadní její umístění.
Magdaléna Chytrá: Využít lze také výstavy společností Arnika a Na Zemi.
 
Zapsala:
Anna Procházková 
V Teplicích 24. srpna 2021