Jdi na obsah Jdi na menu
 


2018-03-05, BZ PřF UK, Praha

Zasedání skupiny pro genofondy v botanických zahradách se konalo 5. 3. 2018 v Botanické zahradě PřF UK Na Slupi (Praha) od 11.00 hodin.
Přítomni:
Čámská Klára (AOPK), Holubec Vojtěch (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha – Ruzyně), Hrouda Lubomír (Botanická zahrada PřF UK, Praha), Kubala David (ZOO a bot. zahrada, Ostrava), Jongepierová Ivana (Správa CHKO Bílé Karpaty), Křížková Iva (MZe), Kučerová Andrea (BÚ AV ČR, Třeboň), Navrátilová Jana (BÚ AV ČR, Třeboň), Peš Tomáš (ZOO a bot. zahrada, Plzeň), Ponert Jan(Botanická zahrada Hl. m. Prahy), Rybka Vlastik (Botanická zahrada Hl. m. Prahy), Sekerka Pavel (BÚ AV ČR, Průhonice), Žáková Kristýna (Botanická zahrada PřF MU, Brno), 
  
Program: 
Informace o konferenci botanických zahrad – konference se bude konat 10.4. 2018 v hoteluAbsolutum v Praze – Holešovicích. Bude věnována ex-situ konzervaci rostlin. 
Můžou být odrůdy kulturních rostlin vyhlášené za kulturní památku? Zahradní odrůdy nejspíše splňují podmínku Zákona č. 20/1987 Sb., protože se jedná o „významné doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické.“ Ministerstvo kultury se však chová zdrženlivě, protože pro ochranu živých organismů chybí metodika, jednání, která vedl P. Sekerka za Průhonickou BZ byla zatím neúspěšná. 
Výsledky dotazníkové akce zpracovala Denisa Hubáčková, měly by být již zpracované, budou předneseny na konferenci. 
Byly navrženy dvě putovní panelové výstavy, jedna věnovaná úbytku vody v krajině a druhá konzervaci genofondu rostlin (ve spolupráci s Národním programem genetických zdrojů rostlin). O jejich přípravě se bude dále jednat. P. Sekerka navrhl, aby zahrady, které budou výstavy využívat se na panelech finančně spolupodílely. 
P. Sekerka navrhoval obnovit vydávání Zpravodaje BZ.
Botanický ústav AV ČR bude připravovat projekt metodik pro konzervaci genofondu pro TAČR – epsilon. Unie BZ bude uživatel metodik. 
P. Sekerka seznámil s postupem přípravy návrhu zákona a zapracování došlých připomínek do textu. 
Rozsáhlejší diskuse byla kolem návrhu I. Jongepierové. Navrhuje, aby Unie BZ garantovala přípravuosiva regionálních specifických druhově bohatých lučních směsí.
  • Botanické zahrady v současnosti nemají odborné, personální, prostorové a finanční kapacity aby obdobný projekt mohli přímo zahájit
  • Semenářství trav a dalších pícnin je v gesci zemědělských výzkumných ústavů, které mají zkušenosti, odborné znalosti i technické zázemí. Bylo by vhodné, aby se na projektu podílely.
  • Zapojení botanických zahrad do projektu byla šance na naplnění cílů konzervace domácích druhů i na větší zapojení do praktické ochraně přírody. Znamenalo by i zvýšení odborného potenciálu zahrad.
  • V botanických zahradách by se mohl konzervovat genofond minoritních podílů lučních směsí, především ze skupiny dvouděložných rostlin. V případě odpovídajícího financování by mohly botanické zahrady garantovat množení osiva. Na zajištění vlastní produkce mají však většinou nedostatečné plochy.
  • Pro zavedení projektu a jeho správu by bylo třeba zřídit pracovní místo koordinátora a zajistit jeho financování. To záleží především na vypsaných dotačních titulech MŽP.