Jdi na obsah Jdi na menu
 


2020-01-15, BZ hl. m. Prahy, Troja

Zasedání se konalo 15. 1. 2020 ve vinotéce v Botanické zahradě hl. m. Prahy v Troji od 12.30 hodin.
Přítomni:
Blažejová Eliška (Oddělení druhové ochrany rostlin AOPK), Čepelová Barbora (Oddělení druhové ochrany rostlin AOPK), Harčariková Ludmila (KRNAP), Holubec Vojtěch (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně), Hrouda Lubomír (Botanická zahrada PřF UK, Praha), Kučerová Andrea (BÚ AV ČR, Třeboň), Navrátilová Jana (BÚ AV ČR, Třeboň), Peš Tomáš (ZOO a bot. zahrada, Plzeň), Ponert Jan (Botanická zahrada Hl. m. Prahy), Rybka Vlastik (Botanická zahrada Hl. m. Prahy), Sekerka Pavel (BÚ AV ČR, Průhonice), Vlčková Pavla (Botanická zahrada PřF MU, Brno), Zavadil Vojtěch (KRNAP)
 
 
Program:
Pavel Sekerka shrnul průběh minulých jednání, informoval o aktuálním dění v Unii BZ ČR (zasedání redakční rady, seminář v Poslanecké sněmovně, konference Botanické společnosti)
Informoval o přípravě nových webových stránek.
Požádal o příspěvky do připravovaného Zpravodaje BZ a o informace o akcích do Botanického občasníku.
Přivítali jsme zástupce Botanické zahrady KRNAP ve Vrchlabí. Pokud zpráva KRNAP požádá o členství botanické zahrady v Unii BZ, členové pracovní skupiny se shodli na tom, že zahrada by mohla kritéria splňovat 
Tomáš Peš zdůraznil potřebu ochrany českých endemitů, zvláště horských druhů, jejichž populace výrazně klesá.
Konzervace apomiktický dřevin – rod Sorbus zajišťuje VUKOZ a Plzeň. Zatím není konzervován sortiment rodu Rubus, připravuje Plzeň.
 
 
Cíle setkání:
1) Určit kritéria pro výběr vlajkových druhů
2) Nastavit pravidla práce s vlajkovými druhy
3) Vytvořit konečný seznam vlajkových druhů (kategorie 1) a předběžný seznam druhů prioritních druhů se zvládnutou kultivací (kategorie 2)
Ze setkání vyplynulo pro nejbližší období – do konce roku 2021 – několik důležitých úkolů:
Zapojovat do genofondových programů další botanické zahrady a pro dřeviny také arboreta
Připravit, či spíše jen přeložit, metodiku sběru semen z přírodních populací, aby byl sběr reprezentativní
Zaběhnout systém koordinátorů pro jednotlivé druhy a hledat další koordinátory
Prezentovat záchranné kultury v expozicích a na webu veřejnosti, připravit webovou stránku v rámci webu Unie věnovanou řešeným druhům
Spolupracovat s AOPK při realizaci záchranných programů a koordinaci aktivit pro nejvíc mizející druhy s posledními populacemi.
Hledat možnosti zahraniční spolupráce s okolními zeměmi, zejména s Německem, kde jsou velmi pokročilí
V blízkém horizontu roku 2020 připraví krátkou informaci o druhu pro veřejnost – bude prezentováno formou skládačky a v budoucnu také prezentací na internetu
 
 
Již dříve jsme stanovili 3 kategorie zájmových druhů rostlin:
1)      vlajkové druhy 
2)      prioritní druhy se zvládnutou kultivací
3)      prioritní druhy obtížně kultivovatelné
Pro shromažďování aktuálních informací a koordinaci plánovaných a probíhajících žádostí o sběr a následnou kultivaci domácích druhů byla založena sdílená složka .
 
Kritéria pro výběr vlajkových druhů
Druh je součástí červeného seznamu, nejlépe CR nebo EN- Preferenci mají druhy, které jsou českými endemity či se jejich populace nacházejí v hlavním areálu druhu. Druh lze relativně snadno pěstovat za nevelkých nákladů, případně nároků na plochu. Přitom lze v botanické zahradě vytvořit náhradní populaci. V botanických zahradách lze zamezit hybridizaci s dalšími taxony či jedinci stejného taxonu, leč jiného původu.  
Druh je zajímavý svým vzhledem či přírodní historií, zaujme návštěvníky botanických zahrad a je využitelný v rámci PR. Neatraktivní druhy jsou vhodné do jiných kategorií.
Vymírající druhy s poslední populací nebo několika velmi chudými populacemi nejsou vhodné pro vlajkové druhy. Jejich ochrana je však velice žádoucí v ostatních kategoriích.
 
Pravidla práce s vlajkovými druhy:
Druh by měl být v kultuře aspoň ve 3 BZ, a to s jasným původem z konkrétní lokality v ČR, bez možnosti hybridizace s dalšími taxony či jedinci jiného původu. Pěstovaný soubor rostlin by měl mít doložený způsob odběru a reprezentovat co největší část přírodní populace, ne jen jednu rostlinu.
Kultivace druhu pokrývá aspoň polovinu populací či oblastí výskytu druhu v ČR. Přitom by měl být každý region zálohován minimálně ve dvou zahradách. To sice není plně reálné, ale měli bychom se tomu blížit.
Druh je aspoň v jedné zahradě vystaven ve veřejné části a snaha o jeho ochranu je prezentována buď v expozici, nebo alespoň na webu. Pavel Sekerka zařídí návrh loga pro záchranné pěstování ohrožených druhů. Na webu Unie bude vytvořena stránka věnovaná tématu záchranného pěstování.
Všechny kultury mají platné výjimky pro sběr a držení rostlin v kultuře.
Ke splnění všech výše uvedených pravidel se stanovuje období do konce roku 2022.
Každý vlajkový druh (i druhy dalších kategorií) má svého koordinátora (koordinátorství je dobrovolné, nehonorované), který zajišťuje a nese odpovědnost za tyto body:
  • mít přehled o pěstovaných populacích druhu
  • mít přehled o udělených výjimkách
  • zpracovat návod na dlouhodobou kulturu druhu s akcentem na kritické životní fáze a rizika úhynu či znehodnocení rostlin plus poradenská činnost dalším zahradám
  • zpracovat roční přehled aktivit a předat OP (AOPK?)
  • dle dohody se účastnit terénních jednání týkajících se daného druhu ve spolupráci s dalšími řešiteli zpracovávat informace o druhu pro veřejnost
Botanické zahrady a další složky zapojené do kultivace vlajkových druhů o svých aktivitách souvisejících s vlajkovými druhy neprodleně informují koordinátora. Zejména o nově udělených výjimkách a úhynech kultur.