Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vlajkové druhy pro konzervaci v Botanických zahradách ČR

1.pngZvonovec liliovitý (Adenophora lillifolia)
 
Zvonovec je v ČR na okraji svého poměrně velkého areálu a jeho rozšíření bylo vždy velmi  mezerovité, převážně v územích se zachovalými světlými lesy na minerálně bohatších podložích. I historicky výrazně převažoval v Čechách. V současnosti se vyskytuje pouze ve Džbánu, Českém krasu, na Babinských loukách v Českém Středohoří a na Rožďalovicku a Jaroměřsku. Populace jsou obvykle slabé, celkem není v ČR rozhodně více než 500 rostlin. Druh dovede dlouho přežívat v nekvetoucím stavu a pak je hodně nenápadný. Současně při dobrých světelných podmínkách se může ze semen uchytit na nových plochách. Jeho velkou nevýhodou v přírodě je také fakt, že chutná srnčí zvěři, takže bez oplocení obvykle nevykvete. Kultura druhu není naštěstí složitá, z výsevu odrůstá dobře a díky dlouhověkosti může žít mnoho desítek let. AOPK připravila pro zvonovec záchranný program. Botanické zahrady by měly pěstovat jednotlivé populace druhu prostřednictvím výsevů ze stávajících rostlin na lokalitách. Zatím je, pokud je nám známo, v kultuře populace z Českého krasu z Karlštejna a ve VÚLHM Strnady tkáňová kultura z Bílichovského údolí. Od botanických zahrad se očekává aktivní zapojení do ochrany druhu a poskytování namnoženého materiálu pro posilování populací, a to podle lokality formou výsevů či výsadeb nebo oběma způsoby současně. 
Vlastík Rybka, Botanická zahrada HLMP
 
2.pngHvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. bohemicus)
 
Emblematická rostlina české ochrany přírody s jedinečným výskytem na Roudnicku, kde dodnes roste v jediné populaci nad obcí Kleneč. Patří k druhům vázaným na písky a mezi nimi je opravdu hodně ohrožených a mizejících druhů. Je dlouhodobě v kultuře a neméně dlouho usiluje ochrana přírody o záchranu jedinečné populace, protože lokalita měla tendenci zarůstat a počty rostlin výrazně klesaly. V současnosti probíhá poměrně agresivní management, kdy pomocí strojů je obnažován povrch půdy a na těchto nových místech se hvozdíku daří. Kultura je jednoduchá a dobře zvládnutá, pěstuje se ve více zahradách a existuje i tkáňová kultura. Rizikem je pochopitelně hybridizace s jinými hvozdíky, ale to není na překážku dlouhodobému udržování dospělých rostlin. Pro tvorbu semen je však nutná izolace a umělé sprášení. V současnosti je přírodní populace životaschopná, takže úkolem botanických zahrad je dlouhodobě udržovat druh v kultuře.
Vlastík Rybka, Botanická zahrada HLMP
 
 
3.pngVčelník rakouský (Dracocephalum austriacum)
 
Výrazný okrasný druh je v ČR rozšířen již pouze v Českém krasu, výskyty v Českém středohoří na vrchu Deblík a na jižní Moravě na lokalitě Zázmoníky v posledních 30 letech zanikly. Také v Českém krasu v posledních suchých letech výrazně ubývá. Proto připravuje AOPK Regionální akční plán pro záchranu včelníku a jeho součástí bude i dlouhodobá kultivace druhu v botanických zahradách. Aby se uchovaly rostliny z jednotlivých populací oddělené, bude pět největších populací druhu pěstováno v různých zahradách. Nemělo by jít jen o udržování druhu, ale měli bychom být schopni produkovat dostatek semen pro posilování stávajících populací a podporovat tak i snahu o založení nových lokalit na území Českého krasu. Druh se pěstuje snadno a díky jeho pěknému vzhledu jej lze využít na skalce i k prezentaci problémů ochrany genofondu a našich aktivit veřejnosti.
Vlastík Rybka, Botanická zahrada HLMP
 
 
4.pngMečík bahenní (Gladiolus palustris)
 
Je druhem střídavě vlhkých luk a světlých lesů a mizí v celém svém evropském areálu. V ČR má dosud bohatou populaci s několika stovkami jedinců na Slatinné louce u Velenky. Roste také v hodonínské Dúbravě, ale tam jsou populace nevelké a rozptýlené na větším území. Několik rostlin je známo také z Bílých Karpat z rezervace Čertoryje. Mečík bahenní se pěstuje poměrně snadno, z výsevu vyrůstají dobře mladé rostliny, které poprvé kvetou nejčastěji třetím rokem. Pravděpodobně se pěstují rostliny pouze z Velenky, moravské rostliny zřejmě v kultuře nejsou. Druh by se měl rozšířit do více zahrad a pěstovány by měly být i moravské rostliny. Počítá se spíše jen s udržovací kulturou, akce v terénu zatím nutné nejsou.
Vlastík Rybka, Botanická zahrada HLMP
 
 
 
5.pngKuřička Smejkalova (Minuartia smejkalii)
 
Český endemit hadcové oblasti ve středních Čechách. Vyskytuje se pouze na dvou lokalitách  – NPP Hadce u Želivky (cca 500 jedinců) a PP Hadce u Hrnčíř (350 jedinců). V minulosti rostl druh ještě v PP Borecká skalka nedaleko Chotěboře. Roste výhradně na hadcovém podkladu, na skalkách, případně v nezapojených trávnících, konkurenci dalších druhů nezvládá. V současnosti probíhá projekt LIFE  for Minuartia na němž se podílí BÚ AV ČR, v. v. i., ČSOP Vlašim, a MŽP. V rámci něho byla kuřička převedena do kultury. Pro každou lokalitu je vytvořeno několik kultivačních míst v botanických zahradách. Zároveň je vytvořena síť lokálních pěstitelů v rámci Záchranného pěstování v soukromých zahradách. Kultivace druhu není složitá, pro zakládání populace je vhodné použít předpěstované jedince, pak se druh množí sám. Přestože je kuřička schopna růst i na běžném substrátu, je nutné pro kultivace použít hadcový substrát kvůli možné genetické selekci jiných než na hadec vázaných genotypů. Kultury z obou populací slouží především jako pojistka v případě vymizení populace v přírodě. Zároveň dochází k přípravě projektu na jejich využití pro návrat druhu na území, kde již kuřička vyhynula.  Více informací o kuřičce naleznete na www.kuricka.cz
Vlastík Rybka, Botanická zahrada HLMP
Hana Pánková, BÚ AV ČR, v. v .i., Průhonice
6.pngStulík malý (Nuphar pumila)
 
Vzácný glaciální relikt u nás přežívá v podhorských oblastech. Dosud se vyskytuje na několika místech v Pošumaví, na Třeboňsku již vyhynul, ale rostliny z jedné lokality jsou v kultuře,  na Vysočině roste již pouze na Doupském rybníce. Vyhovují mu chladnější vody s dobrou průhledností a chudší živinami s vrstvou sedimentu na dně, ale ne výrazně zbahněné. Druh ustoupil s přibývající eutrofizací a intenzivnějším využíváním rybníků. Rizikem je i křížení se stulíkem žlutým na společných lokalitách. V posledních letech mu škodí také bobři. V kultuře je stulík malý udržován z většiny lokalit, případně se odběr a pěstování připravuje. Kultura není úplně snadná, zejména v teplejších územích je druh citlivý na přehřívání vody a je nutné stínění. Daří se i množení semeny. Pro množení semeny je nutná izolace od stulíku žlutého. Rostliny jsou zatím spíše jen udržovány v kultuře, na Třeboňsku se zakládají náhradní lokality v pískovnách. Výhledově bude pravděpodobně nutné i aktivní posilování slabých populací, případně hledání nových vhodných stanovišť místo současných, kde už podmínky vhodné nejsou.
Vlastík Rybka, Botanická zahrada HLMP
Jana Navrátilová, BÚ AV ČR, v. v. i., Třeboň
 
7.pngJeřáb sudetský (Sorbus sudetica)
 
Jedna z nejvýznamnějších endemických rostlin Krkonoš. Je to apomiktický druh, který vznikl v Krkonoších v době poledové hybridizací  jeřábu muku a jeřábu mišpulky, druhů, které se v pohoří recentně již nevyskytují. Roste v subalpínském a supramontánním stupni v oblasti Labského a Obřího dolu na strmých, především lavinových svazích a jejich hranách. Současný stav přirozené populace činí v celých Krkonoších asi 90 keřů (revize v letech 2017 –2019), což představuje oproti stavu v 80. letech 20. století úbytek o více než 30 %. Vitalita keřů není na řadě mikrolokalit uspokojivá. Příčiny úbytku početnosti populací jsou komplexní. Na některých mikrolokalitách jsou keře ohroženy zejména zástinem a přerůstáním okolní dřevinnou vegetací či okusem vysokou zvěří, jiné lokality jsou vystaveny samovolným sesuvům půdy a řícení skalních bloků. Pokles početnosti má přímou souvislost také s malou úspěšností uchycení samovolných semenáčků. V 80. letech a v druhé polovině 90. let byly na několika vybraných lokalitách na hraně Labského dolu a v Rudníku provedeny rekonstrukční výsadby. Kultivace druhu je v současné době udržovací, v budoucnosti bude pravděpodobně přikročeno k pokračování ve výsadbách na historické lokality. Druh je poměrně dobře kultivovatelný, množení je možné ze semen nebo roubováním na podnože jeřábu ptačího.
Mgr. Vojtěch Zavadil, Správa Krkonošského národního parku
 
 
Vlajkové druhy ke stažení ve formátu *.pdf.
 
Další zájmové druhy pro konzervaci v botanických zahradách ČR  
Druhy navržené během zasedání Skupiny pro genofondy v botanických zahradách ČR a na pozdější e-mailové diskusi pro záchovnou ex situ kultivaci v zahradách. (Dle abecedy.)
2) Prioritní druhy pro ex situ kultivaci v botanických zahradách
Druhy kriticky ohrožené, ohrožené či z přírody mizející. Ex situ kultivace může výrazně pomoci pro jejich záchovu. Lze je pěstovat s nižšími provozními náklady. Většinou již jsou v kultivaci v botanických zahradách, takže s pěstováním máme zkušenosti, ale často se jedná o rostliny s neznámým původem. Předpokládáme, že do jejich kultivace se zapojí 3–5 botanických zahrad.
 
První etapa
S pěstováním máme zkušenosti, druhy mají koordinátora či o koordinaci se jedná. Bude připraven průzkum o jejich zastoupení ve sbírkách BZ v České republice. Předpokládáme že můžou být pěstovány ve více zahradách. Řešení etapy předpokládáme v letech 2020–2022. 
 1. Antennaria dioica 
 2. Artemisia pancicii 
 3. Cladium mariscus 
 4. Crepis pannonica 
 5. Iris arenaria 
 6. Ligularia sibirica 
 7. Pilularia globulifera 
 8. Prunus fruticosa
 9. Ranunculus lingua 
 10. Salvia aethiopis 
Druhá etapa
Druhy mají koordinátora či o koordinaci se jedná, s jejich pěstováním jsou však menší zkušenosti, lze však předpokládat, že kultivace je bezproblémová. Již dnes se většina z nich pěstuje alespoň v jedné botanické zahradě. Řešení etapy předpokládáme v letech 2021–2025.
 1. Angelica palustris8.png
 2. Campanula gelida
 3. Carex obtusata
 4. Carex pseudobrizoides
 5. Cirsium brachycephalum
 6. Drosera intermedia
 7. Glaux maritima
 8. Groenlandia densa
 9. Hierochloë repens
 10. Littorella uniflora
 11. Luronium natans
 12. Mentha pulegium
 13. Pilosella rubra
 14. Plantago atrata subsp. sudetica
 15. Poa riphaea
 16. Potamogeton coloratus
 17. Potamogeton gramineus
 18. Potamogeton praelongus
 19. Potentilla sterilis
 20. Potentilla thuringiaca
 21. Pseudognaphalium luteoalbum
 22. 9.pngRhynchospora fusca
 23. Salix bicolor
 24. Salix myrtilloides
 25. Scilla bifolia
 26. Scorzonera parviflora
 27. Sedum villosum
 28. Senecio doria
 29. Senecio paludosus
 30. Serratula lycopifolia
 31. Sesleria uliginosa
 32. Schoenus ferrugineus
 33. Schoenus nigricans
 34. Tephroseris aurantiaca
 35. Tofieldia calyculata
 36. Tripolium pannonicum subsp. pannonicum
Druhy složitě pěstovatelné
Druhy převážně kriticky ohrožené a v přírodě mizející, jejichž populacím hrozí vyhubení. Na jejich ex situ konzervaci by se mohly botanické zahrady podílet, ale jejich kultivace je technicky a personálně náročná (in vitro výsevy, specifické půdní podmínky, složité mutualistické vztahy, nutná izolace). U některých druhů je nutné vytvořit metodiku pěstování v širší spolupráci s AOPK,  VŠ a v .v. i. Některé z nich se již pěstují alespoň v jedné BZ, předpokládáme, že do projektu se zapojí 1–3 zahrady. Zapojení více zahrad by bylo možné při získání grantové podpory.
 1. Anacamptis palustris10.png
 2. Astragalus arenarius
 3. Bupleurum tenuissimum
 4. Callitriche hermaphroditica
 5. Campanula cervicaria
 6. Carex rupestris
 7. Carlina biebersteinii subsp. sudetica
 8. Catabrosa aquatica
 9. Corrigiola littoralis
 10. Cyperus michelianus
 11. Dactylorhiza bohemica
 12. Gentianella sp. div.
 13. Himantoglossum adriaticum
 14. Chimaphila umbellata
 15. Illecebrum verticillatum
 16. Isoëtes lacustris
 17. Juncus capitatus
 18. Jurinea cyanoides
 19. Knautia arvensis subsp. pseudolongifolia
 20. Liparis loeselii
 21. Lycopodiella inundata11.png
 22. Montia arvensis
 23. Nasturtium microphyllum
 24. Nymphaea alba
 25. Ophrys holosericea subsp. holubyana
 26. Orobanche sp. div.
 27. Pedicularis exaltata
 28. Pinguicula vulgaris subsp. bohemica
 29. Pulsatilla patens
 30. Pulsatilla vernalis
 31. Pyrola chlorantha
 32. Radiola linoides
 33. Rubus chamaemorus
 34. Salix herbacea
 35. Saxifraga rosacea subsp. steinmannii
 36. Scheuchzeria palustris
 37. Spergula pentandra
 38. Thalictrum simplex
 39. Thesium sp. div.
 40. Utricularia vulgaris
4) Druhy čekatelské
Druhy kriticky ohrožené a ohrožené, jejichž kultivace v botanických zahradách by měla smysl, ale není urgentní pro záchovu druhu v naší přírodě. Rostliny různého stupně obtížnosti pro pěstování. V současnosti nemají jasného koordinátora programu nebo kapacity zahrad pro pěstování.
 1. Achillea asplenifolia
 2. Aira caryophyllea
 3. Ajuga pyramidalis
 4. Alchemilla fissa
 5. Androsace maxima
 6. Androsace septentrionalis
 7. Anemonastrum narcissiflorum
 8. Asplenium ceterach
 9. Asplenium adiantum-nigrum
 10. Aster alpinum
 11. Bassia prostrata
 12. Bupleurum affine
 13. Carex derelicta
 14. Centaurium uliginosum.
 15. Clematis integrifolia
 16. Conioselinum tataricum
 17. Crambe tataria
 18. Crepis sibirica
 19. Cystopteris sudetica
 20. Daphne cneorum
 21. Dianthus moravicus
 22. Dryopteris cristata
 23. Echium maculatum
 24. Elatine alsinastrum
 25. Eleocharis quinqueflora
 26. Equisetum variegatum
 27. Eriophorum gracile
 28. Eryngium planum
 29. Euphorbia lucida
 30. Festuca albensis
 31. Filago vulgaris
 32. Fumana procumbens
 33. Genistella sagittalis
 34. Gentiana acaulis
 35. Gentiana pannonica
 36. Hieracium corconticum
 37. Hieracium grabowskianum
 38. Hieracium nivimontis
 39. Hypericum pulchrum
 40. Hypochaeris glabra
 41. Chamaecytisus albus
 42. Juncus atratus
 43. Koeleria glauca
 44. Lactuca saligna
 45. Lathyrus palustris
 46. Lathyrus pisiformis
 47. Luzula spicata
 48. Notholaena marantae
 49. Onosma arenaria
 50. Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum
 51. Peucedanum carvifolia
 52. Poa crassipes
 53. Potentilla crantzii subsp. serpentini
 54. Potentilla micrantha
 55. Potentilla patula
 56. Prunus padus subsp. borealis.
 57. Prunus tenella
 58. Scorzonera laciniata
 59. Scrophularia vernalis
 60. Stipa glabrata
 61. Taraxacum alpestre
 62. Taraxacum sect. Palustria
 63. Tephroseris longifolia subsp. moravica
 64. Thalictrum flavum
 65. Veratrum nigrum
 66. Verbascum speciosum
 67. Veronica bellidioides
 68. Veronica scardica
 69. Veronica spuria subsp. foliosa
 70. Viola pumila
5) Druhy nezařazené
Druhy vyžadující pozornost, ale momentálně není jasné do které kategorie je zařadit.
 1. Campanula bohemica
 2. Campanula rotundifolia subsp. sudetica
 3. Cerastium alsinifolium
 4. Galium sudeticum
 5. Minuartia corcontica
 6. Myricaria germanica
 7. Plantago maritima subsp. ciliata
 8. Rubus sp. div.
 9. Sorbus sp. div.
 10. Sparganium angustifolium
 11. Symphytum bohemicum
 12. Taraxacum bessarabicum
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář