Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dendrologická zahrada, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Plané druhy dřevin mírného pásma z čeledi Rosaceae

Sbírku spravuje: Zdeněk Kiesenbauer, kiesenbauer@vukoz.cz
Kurátor: Jiří Velebil, velebil@vukoz.cz
Přístupnost: v provozní době zahrady v dubnu až říjnu
Založeno: kolektiv pod vedením Ing. Drahoše Šonského, 1970

Sbírka vznikala kontinuálně od založení zahrady v roce 1970 a je postupně rozvíjena do současnosti. V průběhu její existence vznikaly jednotlivé ucelené kolekce, z nichž nejvýznamnější jsou sbírky skalníků (Cotoneaster), tavolníků (Spiraea) a jeřábů (Sorbus).
Skalníky byly poprvé jako ucelená kolekce vysazeny v oddělení E-I kolem roku 1975, původem od firmy Hillier & Sons z Anglie. Navzdory tomu, že za nejznámější sbírku skalníků v ČR byla považována ta v Botanické zahradě a arboretu Mendelovy univerzity v Brně pod vedením Antonína Nohela, v Dendrologické zahradě pokračoval její pozvolný rozvoj. Rostliny byly získávány z různých zdrojů, zejména však nákupem ze zahradnických firem nebo výměnou mezi botanickými zahradami. Do popředí zájmu se skalníky dostaly až po roce 2015, kdy se staly objektem výzkumu jejich taxonomie pod vedením Jiřího Velebila. V posledních letech jsou rostliny získávány jak výměnou semen prostřednictvím Index Seminum, tak díky terénním expedicím. Rostliny jsou vysazovány buď jednotlivě, začleněné do sbírek ostatních rostlin, nebo tematicky do ucelených skupin, zejména v odděleních K-I a K-III. Studiu tavolníků byla věnována v Dendrologické zahradě pozornost od začátku 80. let 20. století. Cílem zdejší práce bylo soustředění širokého sortimentu, jeho revize, hodnocení sadovnických vlastností a následný výběr nejhodnotnějších taxonů. Bylo zde proto soustředěno asi 70 taxonů, a to především z arboret a botanických zahrad z území bývalé ČSSR. Tento počet byl postupně doplňován o novinky z evropských školek. V současné době je v Dendrologické zahradě evidováno 101 taxonů tavolníků, přičemž v posledních letech byl sortiment rozšířen především o nové odrůdy tavolníku japonského. Výsledky dlouhodobého pozorování a hodnocení byly publikovány v odborné literatuře Ing. Romanem Businským, zakladatelem kolekce.
Největší pozornost je v posledních letech věnována ohroženým dřevinám, jejichž vlajkovou lodí na území České republiky jsou bezesporu endemické jeřáby. Pro účely samostatné sbírky domácích jeřábů byla založena výsadba v oddělení G-II, v prostorách bývalých pěstebních ploch. Rostliny jsou zde uspořádány v řadách ve sponu 3×5 m. Celá plocha je zatravněna. V současnosti sbírka obsahuje všechny domácí druhy jeřábů, včetně tzv. singulárních typů a zástupců jednotlivých malých populací nevyjasněné taxonomické hodnoty. Krom domácích druhů je ovšem v zahradě pěstováno také množství druhů zahraničních, které byly soustředěny od 80. let 20. století zejména na plochu v oddělení O-II, kam byla přenesena větší část sbírky ze zámeckého parku v Průhonicích z části zvané Zítovka. Současný sortiment je obohacován nejen rostlinami získanými prostřednictvím Index Seminum, ale především vlastními sběry ze zahraničních expedic. Kolekce dalších rodů jsou rozvíjeny kontinuálně a jsou rozmístěny rovnoměrně v celém areálu zahrady. Přehled pěstovaných rostlin lze najít ve veřejné databázi Florius.cz.
Poznámka: Národní sbírka hrušní je v Průhonické botanické zahradě, není součástí této sbírky.

Malus – okrasné
 
Sbírku spravuje: Zdeněk Kiesenbauer, kiesenbauer@vukoz.cz
Kurátor: Jiří Velebil, velebil@vukoz.cz

Přístupnost: v provozní době zahrady v dubnu až říjnu
Založeno: kolektiv pod vedením Ing. Drahoše Šonského, 1970
Zakladatelé: Jiří Mareček, Antonín Cvrček, Marie Součková, 1989
 
Sbírku okrasných jabloní založil Jiří Mareček v letech 1989–1992. V následujících letech se o sbírku starali Antonín Cvrček (1993–1994), Marie Součková (1994–2006), Tomáš Vencálek (2007–2008) a od roku 2009 do současnosti Jiří Velebil. Většina sortimentu pochází především z Dendrologického ústavu Polské akademie věd v Kórniku (Polsko) a Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni. Tyto rostliny byly naroubovány v letech 1987 až 1989 na podnože Malus domestica ‘M 11’ a následně vysazeny ve sponu 6x3 m severně od Černého rybníka v oddělení K-I. V letech roku 2001 a 2004 byla sbírka rozšířena o rostliny získané z roubů z arboreta rodiny de Belder v Hemelrijku v Belgii a botanické zahrady v Dortmundu v Německu. Ty byly v roce 2005 dosazeny do oddělení K-I a N-I, část rostlin pak jednotlivě v jižní části zahrady. Postupně získané další odrůdy pak byly dosazovány především do oddělení N-I. Protože nejstarší část kolekce byla silně poškozena suchem v letech 2015 a 2018, byla následně nejstarší část kolekce jednotně naroubována na podnož jabloně domácí, odrůdy ‘Jadernička moravská’.  Posledních letech byly zajištěny rouby perspektivních odrůd z Morton Arboretum v Illinois, z botanické zahrady v čínském Pekingu nebo ze šlechtitelské stanice ve Střížovicích při Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., zejména výběr z okrasných odrůd Ing. Jana Zimy. Dopěstovaná sadba byla nově uspořádána do výsadby realizované v letech 2021 a 2022 v odděleních K-I, L-I, O-II a N-III po obvodu Volavkové louky ve sponu 5x7 metrů. Kompaktně rostoucí formy pak jednotlivě v záhonech keřů v oddělení B-II.