Jdi na obsah Jdi na menu
 


Padesát let Botanické zahrady hlavního města Prahy

Trojská botanická zahrada má ideální polohu na pravém břehu Vltavy,  na území tvořeném vltavskými terasami a svahy Trojské kotliny. Řeka a jižní  stráně vytvářejí ideální klimatické prostředí, ve kterém po mnohá staletí  dozrávala vinná réva. V roce 2019 uběhlo už celých 50 let od založení  a zároveň 15 let od otevření skleníku Fata Morgana. Ačkoliv se mezi českými  botanickými zahradami řadí spíše k těm mladším, podařilo se jí uplynulý čas  zúročit a v současnosti se proměňuje v moderní zahradu na evropské úrovni. 
O vzniku botanické zahrady se uvažovalo už na konci 19. století. Měla se stát  nástupnicí prostorově stísněné zahrady Univerzity Karlovy. Hledání ideálních  pozemků se protáhlo až do 60. let 20. století. Byl to Jan Jager, významný  dendrolog a lesník, kdo v roce 1958 podal návrh na zřízení státní botanické  zahrady. Teprve v roce 1968 byla schválena Národním výborem hlavního  města Prahy koncepce a umístění botanické zahrady v Trojské kotlině. 

prvni-reditel-jan-jager.jpg

První ředitel Jan Jager 
 
Botanická zahrada jako samostatná rozpočtová organizace Národního  výboru hlavního města Prahy začala fungovat 1. ledna 1969. Za významné  zásluhy o její založení zahrady byl prvním ředitelem jmenován Jan Jager,  jenž se stal také garantem prvního generelu. Společně se Svazem  architektů nechal vypsat soutěž na ideové řešení zahrady vznikající  na plánované rozloze okolo 130 hektarů. Původní monumentální plány  se ale během dlouhých 20 let bohužel nepodařilo naplnit. 
 
vedeni-prazske-botanicke-zahrady-pred-kapli_k.jpgVedení Pražské botanické zahrady před kaplí sv. Kláry v roce 1973 
V roce 1973 nastoupil na post ředitele Josef Vyskočil a začal postupně  proměňovat louku poblíž správní budovy v Nádvorní ulici na zásobní  a expoziční plochy. Za hlavní úkol a poslání zahrady stanovil především  kulturně propagační a rekreační činnost. Sloužit měla také pro vědeckou a pedagogickou práci. Jelikož se prozatím na realizaci smělých plánů nenašly  finance, fungoval areál zejména jako zásobní zahrada pro dřeviny a alpinky.  Z celkové rozlohy zahrady byly do konce 70. let obhospodařovány jen tři  hektary, na 12 hektarech se rozkládala chráněná území a zbytek byl volně  přístupný veřejnosti. 
ornamentalni-zahrada--1993-.jpg
Úvodní expozice, dnešní Ornamentální zahrada, krátce po otevření 
 
Zatímco se postupně budovaly pěstební plochy a vytvářely sbírky rostlin,  veřejnost netrpělivě čekala, kdy se do zahrady bude moci poprvé podívat.  Už v prvních letech své existence pořádala Pražská botanická zahrada řadu  výstav, které vyvolaly zájem veřejnosti. Konaly se však vždy mimo trojský  areál. Až v červnu roku 1975 během spartakiády pozvala zahrada zájemce  na dny otevřených dveří. Přišlo na 800 návštěvníků. Bohužel ani během  následujících let se návštěvníci do zahrady běžně podívat nemohli. Areál  byl přístupný pouze po několik dní v roce, obvykle v čase konání  spartakiády, kdy probíhaly dny otevřených dveří, a pak během kvetení  významných sbírek (kosatce, lilie, kaktusy). Zahrada v 70. a 80. letech 20.  století vytvořila významné sbírky, zejména sbírku kosatců, cibulovin,  dřevin či bonsají a dalších. Intenzivní rozvoj započal v 90. letech 20. století.  V roce 1992 se zahrada s velkou slávou zcela otevřela veřejnosti a u této  příležitosti byla představena úvodní expozice – dnešní Ornamentální  zahrada.
pole-na-miste-dnesni-expozice-severoamericka-polopoust-70.-leta.jpg
Pole na místě dnešní expozice Severoamerická polopoušť, 70. léta 
 
expozice-severoamericka-polopoust--soucasnost.jpg
Expozice Severoamerická polopoušť, současnost 
 
Parkově upravená plocha, jež se rozkládala na ploše 2,7 hektaru,  měla návštěvníkům umožnit především pobyt v krásném prostředí. Od té  doby se zahrada postupně rozvíjela, jednotlivé části se spojovaly v jeden celek a vznikaly další expozice, jako je Japonská zahrada, expozice  mediteránní flóry a jiné. V dalších letech vedení plánovalo rozšířit expozice  směrem k bohnickým svahům a začlenit do areálu zahrady i les s kolekcemi  lesních rostlin. Expoziční areál měl mít v budoucnu rozlohu 20 až 30 hektarů  a na zbytku území, které bylo ve správě botanické zahrady, se měl nacházet  rekreační lesopark s přísně chráněnými a ošetřovanými přírodními lokalitami. V roce 1994 nastoupil do zahrady nový ředitel Jiří Haager. Následující rok  získala botanická zahrada do své správy památkově chráněnou vinici svaté  Kláry s barokní kaplí z roku 1695 a viničním domkem. Vinice patří  k nejstarším a zároveň díky své rozloze 3,5 hektaru největším v Praze.  Každoročně se zde ručně sklízí její hrozny, které se šetrně zpracovávají  v místním sklepě a vzniká tak unikátní víno vysoké kvality. Vína si pak mohou  návštěvníci vychutnat na terase vinotéky sídlící ve viničním domku, kde se lze  kochat jedinečným výhledem na panorama Prahy. 
Ředitel Haager přišel krátce po svém nástupu do funkce s myšlenkou  vybudovat velký atraktivní skleník pro tropickou flóru. Vycházel ze svých  zkušeností získaných za více než třicetileté práce s tropickými rostlinami  a řadou expedic do Latinské Ameriky a východní Asie. Záměr výstavby  skleníku byl zahrnut již v roce 1994 do zpracování územního generelu.  
V květnu 1995 byla vyhlášena soutěž na projekt. Vítězem soutěže byl  vyhlášen architekt Zdeněk Deyl, který se pustil do návrhu nejmodernějšího  tropického skleníku v Evropě. Od samého začátku byla nejdůležitější  hnací silou chuť vytvořit něco jiného než nabízejí ostatní zahrady, obdiv  a úcta k přírodě, pozorovací talent pro detaily rostlin i celá společenstva,  smysl pro originalitu a především obrovská vůle ideu zrealizovat. Stavební  práce začaly v lednu roku 1999 a skleník byl dokončen na jaře 2003.  Po roce zkušebního provozu byl v červnu roku 2004 skleník Fata Morgana  slavnostně otevřen pro veřejnost. Současně s tím bylo v roce 2000  vybudováno v severní části zahrady parkoviště, které do té doby zahradě  zcela chybělo. 
str.-41-vysadby-na-plose-dnesni-ornamentalni-zahrady-v-sedmdesatych-letech-foto-pavel-vacha--pressfoto-praha.jpg
Výsadby na ploše dnešní ornamentální zahrady v sedmdesátých letech, Foto Pavel Vácha, Pressfoto Praha
Skleník Fata Morgana je architektonickou dominantou botanické zahrady.  Moderní stavba s neobvyklým půdorysem je zapuštěna do přirozeně  členitého povrchu skály, která tvoří zadní stěnu skleníku. Tvar skleníku  připomíná protáhlé písmeno „S“, jehož délka je 130 metrů, šířka 17 metrů  a výška okolo 11 metrů. Vzniká tím pozoruhodná expoziční plocha  o kubatuře cca 1750 metrů krychlových, která svým originálním řešením  činí z Faty Morgany evropský unikát. Interiér skleníku je rozdělen do čtyř  samostatných částí, tvořících zázemí pro návštěvníky, subtropickou  polopoušť, tropický deštný prales a chladnější horské mlžné pásmo. 
ornamentalni-zahrada-v-soucasnosti.jpg
Ornamentální zahrada v současnosti
 
Po otevření skleníku Fata Morgana v Areálu Západ se stavební práce  přesunuly do jeho nejbližšího okolí, kde v letech 2006–2008 probíhala  postupná proměna. Přilehlý areál byl oplocen a vyrostla zde nová  administrativní budova s pěstebním i technickým zázemím a zásobním  skleníkem.  
Současně došlo k postupnému oplocení areálu a zřízení nových vstupních  pokladen. Návštěvníci se tak mohou pohybovat po expozicích o rozloze 27  hektarů. 
V roce 2013 bylo dokončeno zázemí pro zahradníky v severní části  venkovních expozic, jehož součástí jsou i moderní toalety pro návštěvníky  s bezbariérovým přístupem. S ohledem na rostoucí počet návštěvníků  se vedení zahrady rozhodlo v nejnavštěvovanější části, v Ornamentální  zahradě, vybudovat nový objekt s občerstvením a toaletami, kde by bylo  zároveň možné konání přednášek, prezentací, a návštěvníci by zde našli ukrýt  před nepřízní počasí. V roce 2015 byla proto zahájena stavba nového  dřevěného altánu, který se pro veřejnost otevřel v roce 2016. 
Po roce 2016 postupně zahrada zlepšuje návštěvnickou vybavenost,  technickou infrastrukturu a také zázemí pro zaměstnance. Podařilo  se zrekonstruovat hlavní návštěvnické cesty vedoucí napříč zahradou od  severního vstupu až po vinici svaté Kláry, kde vzniká hlavní vstupní objekt  s pokladnami a toaletami pro návštěvníky. V roce 2017 zahrada vypsala  architektonickou soutěž na vybudování vstupního objektu v severní části  areálu. Zvítězil návrh architekta Zdeňka Fránka. Nový návštěvnický pavilon  zahrnuje kromě pokladen také restauraci, prodejnu, přednáškový sál,  knihovnu, subtropické skleníky či ředitelství. V roce 2018 začaly vlastní  projektové práce. 
Stále se zvyšující kvalita vín z vinice svaté Kláry jde ruku v ruce s rostoucí  touhou poznávat tyto produkty osobně, zážitkovou formou. Stávající vinotéka  a provizorní toalety pro uspokojení návštěvníků zejména při větších akcích již  nedostačují. Z tohoto důvodu se botanická zahrada v roce 2018 rozhodla zadat  projekt řešící nový degustační prostor.  
V témže roce vznikla na vinici svaté Kláry expozice věnovaná korkovému  dubu a špuntu. Ta má za cíl přiblížit návštěvníkům příběh vzniku korkových  zátek. Výstavnickou část tvořenou několika vitrínami doplňuje pergola,  podlouhlá lavice a herní prvek nazývaný korkoviště. Expozice slouží nejen  k poznávání, ale i jako prostor pro odpočinek a relaxaci ve slunných dnech. 
Dalším chystaným projektem je vybudování nového návštěvnického  objektu s občerstvením, konferenčním sálem a zázemím pro  zahradnický provoz v Areálu Jih. Ten nahradí původní budovu bývalého  ředitelství z dob založení botanické zahrady, která v uplynulých letech  sloužila jako zázemí.  
Na co se mohou návštěvníci těšit v následujících letech? Botanická  zahrada hlavního města Prahy plánuje dostavbu jednotlivých areálů.  Dojde tak k rozvoji návštěvnické vybavenosti, pěstebního zázemí  a k přestavbě stávajících a vzniku nových expozic. Příkladem může být  například proměna expozice Mediterán, vybudování expozice Vodní svět  a Americký kaňon s pueblem, Japonské mlžné lesy či Alpinum a mnoho  dalších drobných expozičních skleníků a celků.  
Botanická zahrada hlavního města Prahy je příspěvkovou organizací  města a členem Unie botanických zahrad České republiky. Svým  návštěvníkům nabízí prostor pro odpočinek v přírodě, poučení, zábavu  a potěšení všech smyslů. Venkovní expozice tvoří ideální prostor pro  relaxaci uprostřed patnácti tisíc druhů stromů a květin. Meditační Japonská  zahrada na jaře okouzluje květy pěnišníků, pivoněk či něžných sakur,  v horkém létě je zde vlahý stín a podzimní počasí rozzáří pestrobarevné  listy japonských javorů. Pivoňková louka, Severoamerická prérie, Ornamentální zahrada či expozice Středomoří jsou jen zlomkem oblastí  zahrady, kde lze v každém ročním období obdivovat poklady rostlinné říše.  Návštěvník se může během jedné hodiny vydat ve skleníku Fata Morgana  na cestu tropickou přírodou kolem světa a přitom poznávat exotické květy  nížinných deštných lesů, horské mlžné vegetace i sezónně suchého buše.  Cestou se setká s barevnou krásou ryb z tropických řek i jezer nebo  se zaposlouchá do šumu vodopádu. 
Botanická zahrada hlavního města Prahy ušla od svého vzniku velký kus  cesty a neustále se vyvíjí a proměňuje. Postupně jsou budovány nové  expozice, zázemí pro pěstování vzácných rostlin i vědeckou práci. Jejím  cílem je stát se moderní botanickou zahradou na úrovni světových  standardů a zároveň místem, kam se budou návštěvníci rádi vracet, aby zde  trávil svůj volný čas s rodinou či přáteli.